® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB


Door te klikken op je keuze, ga je weer terug naar de overzichtspagina van de beroepsopleidingen:
Schriftelijke opleiding Binnenhuisarchitectuur
of
Mondelinge opleiding Binnenhuisarchitectuur


Datum examen
Aanwijzingen examen ’Binnenhuisarchitectuur’
Examentraining
Inschrijfformulier


Examenreglement Binnenhuisarchitectuur

Het examenreglement 'Binnenhuisarchitectuur' is gebaseerd op de oorspronkelijke en goedgekeurde versie door de Minister van Onderwijs & Wetenschappen bij beschikking van 24 augustus 1993, kenmerk CFI/F/BV-93054216. I.v.m. een aantal inmiddels doorgevoerde wetswijzigingen zijn enkele onderdelen aangepast aan de vigerende eisen. Dit reglement is geaccepteerd door de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers en door het bevoegd gezag van het instituut (instelling).

Opmerking: daar waar de mannelijke vorm is gebruikt, is ook de vrouwelijke equivalent van toepassing.

Geslaagd indien voor het onderdeel theorie alsook voor het onderdeel praktijk tenminste het eindcijfer 6 is behaald.
Het examen heeft betrekking op de complete lesstof gebaseerd op de beroepsopleiding 'Binnenhuisarchitectuur, Kleur & Styling' ontwikkeld door the International Academy for Interiordesign (IVB).

Artikel 1: 
Begripsomschrijvingen
In dit examenreglement wordt verstaan onder:
1.1
De Stichting (SOR):
Stichting Orde van Register-interieurontwerpers (SOR).
1.2
IVB:
The International Academy for Interior Design.
Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB.
1,3
De examenvoorzitter:
De voorzitter die onder verantwoordelijkheid van de SOR is belast met het afnemen van het examen.
1.4
Het Instituut:
De onderwijsinstelling geaccepteerd door de SOR.
1,5
De kandidaat:
Degene die ter deelneming aan het examen is ingeschreven.
1,6
Het diploma:
Het diploma 'Binnenhuisarchitectuur' zoals erkend door de SOR.
1.7
De beoordelingslijst:
De beoordelingslijst behorende bij het examen 'Binnenhuisarchitectuur’.

Artikel 2:
Algemene bepalingen
2.1
Ten minste drie maanden tevoren wordt de examendatum bekend gemaakt.
2.2
De examens worden in de regel tweemaal per jaar afgenomen.
2.3
Alle cursisten van het instituut (instelling), die zich hebben ingeschreven voor de opleiding 'Binnenhuisarchitectuur' kunnen, na betaling van het examengeld, aan de examens deelnemen.
2.4
Voor deelname aan de examens is het bezit van een diploma als bewijs van het hebben gevolgd van een bepaalde vooropleiding niet vereist.

Artikel 3:
Regeling van de examens
3.1
De examendata worden uiterlijk drie maanden van tevoren door het instituut (de instelling) vastgesteld.
3.2
Ten minste twee weken van tevoren wordt de kandidaat schriftelijk opgeroepen voor het examen.
3.3
De kandidaat dient zich uiterlijk dertig dagen voor de examendatum schriftelijk bij het instituut (instelling) aan te melden.

Artikel 4:
Deelname, aanmelding en inschrijving
4.1
Studenten, die een opleiding hebben gevolgd bij the International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur) kunnen deelnemen aan het examen ’Binnenhuisarchitectuur’ onder auspiciën van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers (SOR).
4.2
De aanmelding voor het examen dient te geschieden door middel van het examen-inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient vergezeld te gaan van een kopie van paspoort of rijbewijs.
4.3
De inschrijving voor het examen vindt plaats na ontvangst door de examencommissie van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier, de onder genoemde papieren en het examengeld.
4.4
Door het instituut (instelling) ontvangen examengelden komen niet voor restitutie in aanmerking, behalve in het geval van het overlijden van de kandidaat.

ARTIKEL 5:
Openbaarheid van examens
5.1
Bij het examen ’Binnenhuisarchitectuur' dat wordt afgenomen onder auspiciën van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers (SOR) worden voor het goede verloop ervan geen derden toegelaten.

ARTIKEL 6:
Examencommissie
6.1
De examencommissie wordt ten minste vier maanden voor de aanvangstdatum van het examen door de SOR benoemd.
6.2
De examencommissie bestaat voor het merendeel uit deskundigen. De voorzitter behoort tot de genoemde meerderheid.
6.3
Deskundig is hij/zij die ruime ervaring heeft op het gebied van examens of kennis bezit op het gebied van de 'Binnenhuisarchitectuur'.
6.4
De examencommissie kan zich eventueel laten bijstaan door beoordelaars en toezichthouders. De examinatoren en beoordelaars dienen voor het merendeel deskundig te zijn in de zin van de wet.
6.5
De examencommissie ziet erop toe dat de examenopgaven zo veel mogelijk betrekking hebben op de gehele tijdens de opleiding behandelde leerstof.
6.6
De taak van de examencommissie is het organiseren van het examen in ruime zin, het samenstellen van de examenopgaven, het vaststellen van de beoordelingsrichtlijnen, het corrigeren van de gemaakte opgaven en het vaststellen van de uitslag.

Artikel 7:
Indeling van het examen
7.1
De examens worden schriftelijk afgenomen.
7.2
De kandidaten ontvangen uiterlijk twee weken voor de datum van het examen een examen oproep waarin staat aangegeven:
a. De onderdelen waaruit het examen bestaat
b. De maximale duur van het examen
c. De datum van het examen
d. Het tijdstip van het begin van het examen
e. De plaats van het examen

Artikel 8:
Onvoorziene en bijzondere omstandigheden
8.1
In onvoorziene omstandigheden beslist de voorzitter van de examencommissie.

Artikel 9:
Legitimatie
9.1
De kandidaat dient zich op het examen te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs enz.).

Artikel 10:
Geheimhouding examenopgaven
10.1
De voorzitter van de examencommissie draagt zorg voor, dat de examenopgaven met de vereiste geheimhouding worden bewaard.

Artikel 11:
Organisatie van het examen
11.1
Het instituut (de instelling) neemt examens af voor de opleiding 'Binnenhuisarchitectuur'.
11.2
Gedurende het examen is er per 30 kandidaten ten minste één door de examencommissie aan- gestelde toezichthouder aanwezig, met dien verstande dat er per examenlokaal ten minste twee door de examencommissie aangesteld toezichthouders aanwezig zijn.
11.3
Kandidaten dienen de aanwijzingen van de toezichthouders strikt op te volgen.
11.4
Op het examen mogen geen andere hulpmiddelen worden gebruikt dan die, welke noodzakelijk zijn om het examen af te leggen. Een mobiele telefoon dient te worden uitgeschakeld.
11.5
De kandidaten zijn verantwoordelijk voor het inleveren van de uitgewerkte opgaven van het volledige examen.
11.6
De examencommissie stelt de examenopgaven vast en stelt richtlijnen op voor de beoordeling.
11.7
De examenuitwerking worden door de examencommissie benoemde examinatoren nagekeken en per onderdeel voorzien van een cijfer van 1 (één) tot en met 10 (tien) en de daartussen liggende decimalen.
11.8
Bij de vaststelling van de examenuitslag worden de door de examinatoren gegeven cijfers per onderdeel gemiddeld.
11.9
Bij de bepaling van het eindcijfer per onderdeel worden de decimalen 0,5 en hoger naar boven afgerond.
11.10
Om te slagen moet de kandidaat voor elk onderdeel minimaal een 5,5 halen.

Artikel 12:
Beoordeling examen
12.1
De beoordeling van de examens geschiedt door een of meerdere examinatoren, die als zodanig zijn aangewezen door de examencommissie.

Artikel 13:
Examenresultaten
13.1
Uiterlijk zes weken na de examendatum worden alle examenresultaten aan de voorzitter verstrekt.

Artikel 14:
Toezicht op het examen
14.1
Het instituut (instelling) draagt zorg voor een goed verloop van het examen.

Artikel 15:
Bekendmaking uitslag examen
15.1
De uitslag van het examen wordt vastgesteld door de examencommissie.
15.2
De uitslag van het examen wordt uiterlijk acht weken na de examendatum schriftelijk aan de kandidaten meegedeeld.

Artikel 16: 
Geslaagd/afgewezen
16.1
Kandidaten zijn geslaagd voor het examen 'Binnenhuisarchitectuur' wanneer zij voldoen aan de gestelde uitslagregel.
16.2
Kandidaten die niet voldoen aan de genoemde uitslagregel worden afgewezen.
16.3

Kandidaten die voor het examen zijn afgewezen hebben recht om in te schrijven voor een herexamen. Er is een vrijstelling voor het onderdeel  (praktijk of theorie) waaraan wel is voldaan.
16.4
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 17:
Uitreiking van de diploma's
17.1
De uitslag van het examen wordt uiterlijk acht weken na de examendatum schriftelijk aan de kandidaten medegedeeld.
17.2
Kandidaten die zijn geslaagd ontvangen hun diploma met de bijbehorende beoordelingen per post.
17.3
Het diploma wordt ondertekend door de SOR en een medewerker van het instituut (instelling).
17.4
Het diploma geeft recht om in te schrijven in het SOR-Register.

Artikel 18:
Onregelmatigheden
18.1
Indien de kandidaat zich schuldig maakt aan bedrog of enig andere onregelmatigheid pleegt, wordt hem m/v de verdere deelneming aan het examen ontzegd. Wanneer het bedrog of de onregelmatigheid eerst na afloop van het examen wordt ontdekt, wordt de uitreiking van het diploma geweigerd.

Artikel 19:
Archivering examengegevens
19.1
Tot tenminste drie maanden na afloop van het examen bewaart het instituut (instelling) het schriftelijke examenwerk.

Versie 1009a
Wijzigingen voorbehouden

Door op de onderstaande tekst te klikken ga je weer terug naar de overzichtspagina:
Mondelinge beroepsopleiding ’Binnenhuisarchitectuur’
of
Schriftelijke beroepsopleiding ’Binnenhuisarchitectuur’