Selecteer een pagina

Examen

Examendatum: vrijdag 25 januari 2019

AANWIJZINGEN EXAMEN BINNENHUISARCHITECTUUR

De beroepsopleiding ‘Binnenhuisarchitectuur’ kan worden afgesloten met een erkend examen, afgenomen door de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers. Het diploma geeft recht om in te schrijven op het Masterregister en/of SOR-Register.
Het examen is conform de oorspronkelijke en goedgekeurde versie door de Minister van Onderwijs & Wetenschappen bij beschikking van 24 augustus 1993, kenmerk CFI/F/BV-93054216. I.v.m. een aantal aanpassingen in de Wet op het Onderwijs zijn enkele punten aangepast aan de vigerende eisen. De uitvoering berust bij de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.
De examens voor de IVB-opleidingen zoals gebruikt op een aantal ROC-scholen in Nederland, zijn gelijk aan de examens van the International Academy for Interior Design (IVB) en vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.

Aanmelding voor het examen
Stuur een verzoek om mee te doen met het examen naar raakraak@xs4all.nl waarin je vermeldt je voornamen (voluit) en achternaam, man of vrouw, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats, e-mailadres.

Of stuur het naar :

Examenbureau IVB
Postbus 464
1400 AL Bussum

IBAN: NL36 RABO 0383 7800 04

BIC: RABO NL2U

Familienaam

0 Man 0 Vrouw

E-mail:

Voornamen (voluit):

Adres:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum en geboorteplaats:

Examendatum:

Relatienummer:

Ondergetekende wenst te worden toegelaten tot het examen ‘Binnenhuisarchitectuur’ onder auspiciën van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers (SOR). Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft u aan het examenreglement te kennen. Het examen ‘Binnenhuisarchitectuur’ bestaat uit een ochtendzitting en een middagzitting, waarbij theorie en praktijk worden geëxamineerd. Het is hem/haar bekend dat hij/zij zich op het examen dient te legitimeren door middel van een id-kaart, paspoort of rijbewijs. Uw inschrijving wordt officieel erkend op het moment dat de uitnodiging voor het examen is verzonden en het examengeld van € 120,- is ontvangen.

Het examengeld à € 120,- dient u over te maken naar:
IBAN: NL36 RABO 0383 7800 04
BIC: RABO NL2U

t.a.v. IVB o.v.v. examengeld en uw naam

De betaling moet 21 werkdagen voor het examen door the International Academy for Interior Design (IVB) ontvangen zijn.
U ontvangt 14 dagen voor het examen een schriftelijke bevestiging. Indien de betaling niet is ontvangen, dan wordt u uitgesloten van het examen.
Vergeet niet bij de betaling, de naam te vermelden waaronder u heeft ingeschreven en de examendatum.
Uw inschrijving wordt officieel erkend op het moment dat het examengeld en dit inschrijfformulier door het IVB is ontvangen.

Datum

Handtekening van de kandidaat

Dit inschrijfformulier en een kopie van rijbewijs of paspoort dienen ten minste 30 dagen voor de examendatum in het bezit te zijn van het IVB.

Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier uiterlijk 30 dagen voor het examen in te zenden/mailen.
Bij het inschrijfformulier meesturen een kopie van id-kaart, rijbewijs of paspoort.

Indien van toepassing: het examengeld tijdig overmaken op de manier, zoals bij de plaatsing wordt aangegeven.

 1. Aanmeldingen: Aanmeldingen die korter dan 30 dagen voor de examendatum worden ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.
 2. Exameneisen: Zoals hier aangegeven.
 3. Examengeld: Het examengeld bedraagt € 120,-. Wijzigingen voorbehouden.
  Indien u zich terugtrekt voor het examen nadat de nota is verzonden, worden € 75,- administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Oproep; De oproep voor het examen ontvangt u uiterlijk 14 dagen voor het examen. Heeft u op die datum nog geen oproep ontvangen, dan dient u direct contact op te nemen.
 5. Locatie: ‘De Witte Bergen’ Rijksweg 2 (aan de A1), 3755 MV Eemnes.
  Ruime gratis parkeerplaats. Met openbaar vervoer minder goed te bereiken.
 6. Tijd: Theorie 1 en Praktijk 1 (11.00 uur -13.00 uur) en Theorie 2 en Praktijk 2 (14.00 uur -16.00 uur)
 7. Examen: Het examen moet gemaakt worden op het papier dat door het examenbureau wordt verstrekt. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van het examenwerk. De uitslag van de examencommissie is bindend. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Er vindt nimmer restitutie van het examengeld plaats.
 8. Legitimatie: Tijdens de examenzitting dient u zich te legitimeren door middel van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Zonder één van deze bewijzen wordt u van het examen uitgesloten.
 9. Slagen: Voor elk van de beide onderdelen (praktijk en theorie) moet een voldoende zijn gescoord. Een voldoende is ten minste een 6.
 10. Uitslag: De examencommissie streeft er naar de uitslag binnen 6 weken na het examen aan de kandidaten bekend te maken. Diploma’s worden binnen 4 weken na het bekendmaken van de uitslag toegezonden.

SOR Postbus 166
1260 AD Blaricum
IBAN: NL58ABNA0464660750
BIC: ABNANL2A

Examenreglement Binnenhuisarchitectuur

Het examenreglement ‘Binnenhuisarchitectuur’ is gebaseerd op de oorspronkelijke en goedgekeurde versie door de Minister van Onderwijs & Wetenschappen bij beschikking van 24 augustus 1993, kenmerk CFI/F/BV-93054216. I.v.m. een aantal inmiddels doorgevoerde wetswijzigingen zijn enkele onderdelen aangepast aan de vigerende eisen. Dit reglement is geaccepteerd door de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers en door het bevoegd gezag van het instituut (instelling).

Opmerking: daar waar de mannelijke vorm is gebruikt, is ook de vrouwelijke equivalent van toepassing.

Geslaagd indien voor het onderdeel theorie alsook voor het onderdeel praktijk tenminste het eindcijfer 6 is behaald.
Het examen heeft betrekking op de complete lesstof gebaseerd op de beroepsopleiding ‘Binnenhuisarchitectuur, Kleur & Styling’ ontwikkeld door the International Academy for Interiordesign (IVB).

Artikel 1: Begripsomschrijvingen
In dit examenreglement wordt verstaan onder:
1.1 De Stichting (SOR): Stichting Orde van Register-interieurontwerpers (SOR).
1.2 IVB:The International Academy for Interior Design. Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB.
1.3 De examenvoorzitter: De voorzitter die onder verantwoordelijkheid van de SOR is belast met het afnemen van het examen.
1.4 Het Instituut: De onderwijsinstelling geaccepteerd door de SOR.
1.5 De kandidaat: Degene die ter deelneming aan het examen is ingeschreven.
1.6 Het diploma: Het diploma ‘Binnenhuisarchitectuur’ zoals erkend door de SOR.
1.7 De beoordelingslijst: De beoordelingslijst behorende bij het examen ‘Binnenhuisarchitectuur’.

Artikel 2: Algemene bepalingen
2.1 Ten minste drie maanden tevoren wordt de examendatum bekend gemaakt.
2.2 De examens worden in de regel tweemaal per jaar afgenomen.
2.3 Alle cursisten van het instituut (instelling) die zich hebben ingeschreven voor de opleiding ‘Binnenhuisarchitectuur’ kunnen, na betaling van het examengeld, aan de examens deelnemen.
2.4 Voor deelname aan de examens is het bezit van een diploma als bewijs van het hebben gevolgd van een bepaalde vooropleiding niet vereist.

Artikel 3: Regeling van de examens
3.1 De examendata worden uiterlijk drie maanden van tevoren door het instituut (de instelling) vastgesteld.
3.2 Ten minste twee weken van tevoren wordt de kandidaat schriftelijk opgeroepen voor het examen.
3.3 De kandidaat dient zich uiterlijk dertig dagen voor de examendatum schriftelijk bij het instituut (instelling) aan te melden.

Artikel 4: Deelname, aanmelding en inschrijving
4.1 Studenten, die een opleiding hebben gevolgd bij the International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur) kunnen deelnemen aan het examen ‘Binnenhuisarchitectuur’ onder auspiciën van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers (SOR).
4.2 De aanmelding voor het examen dient te geschieden door middel van het examen-inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient vergezeld te gaan van een kopie van paspoort, id-kaart of rijbewijs.
4.3 De inschrijving voor het examen vindt plaats na ontvangst door de examencommissie van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier, de onder genoemde papieren en het examengeld.
4.4 Door het instituut (instelling) ontvangen examengelden komen niet voor restitutie in aanmerking, behalve in het geval van het overlijden van de kandidaat.

ARTIKEL 5: Openbaarheid van examens
5.1 Bij het examen ‘Binnenhuisarchitectuur’ dat wordt afgenomen onder auspiciën van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers (SOR) worden voor het goede verloop ervan geen derden toegelaten.

ARTIKEL 6: Examencommissie
6.1 De examencommissie wordt ten minste vier maanden voor de aanvangstdatum van het examen door de SOR benoemd.
6.2 De examencommissie bestaat voor het merendeel uit deskundigen. De voorzitter behoort tot de genoemde meerderheid.
6.3 Deskundig is hij/zij die ruime ervaring heeft op het gebied van examens of kennis bezit op het gebied van de ‘Binnenhuisarchitectuur’.
6.4 De examencommissie kan zich eventueel laten bijstaan door beoordelaars en toezichthouders. De examinatoren en beoordelaars dienen voor het merendeel deskundig te zijn in de zin van de wet.
6.5 De examencommissie ziet erop toe dat de examenopgaven zo veel mogelijk betrekking hebben op de gehele tijdens de opleiding behandelde leerstof.
6.6 De taak van de examencommissie is het organiseren van het examen in ruime zin, het samenstellen van de examenopgaven, het vaststellen van de beoordelingsrichtlijnen, het corrigeren van de gemaakte opgaven en het vaststellen van de uitslag.

Artikel 7: Indeling van het examen
7.1 De examens worden schriftelijk afgenomen.
7.2 De kandidaten ontvangen uiterlijk twee weken voor de datum van het examen een examen oproep waarin staat aangegeven:
a. De onderdelen waaruit het examen bestaat
b. De maximale duur van het examen
c. De datum van het examen
d. Het tijdstip van het begin van het examen
e. De plaats van het examen

Artikel 8: Onvoorziene en bijzondere omstandigheden
8.1 In onvoorziene omstandigheden beslist de voorzitter van de examencommissie.

Artikel 9: Legitimatie
9.1 De kandidaat dient zich op het examen te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart, rijbewijs).

Artikel 10: Geheimhouding examenopgaven
10.1 De voorzitter van de examencommissie draagt zorg voor, dat de examenopgaven met de vereiste geheimhouding worden bewaard.

Artikel 11: Organisatie van het examen
11.1 Het instituut (de instelling) neemt examens af voor de opleiding ‘Binnenhuisarchitectuur’.
11.2 Gedurende het examen is er per 30 kandidaten ten minste één door de examencommissie aan- gestelde toezichthouder aanwezig, met dien verstande dat er per examenlokaal ten minste twee door de examencommissie aangesteld toezichthouders aanwezig zijn.
11.3 Kandidaten dienen de aanwijzingen van de toezichthouders strikt op te volgen.
11.4 Op het examen mogen geen andere hulpmiddelen worden gebruikt dan die, welke noodzakelijk zijn om het examen af te leggen. Een mobiele telefoon dient te worden uitgeschakeld.
11.5 De kandidaten zijn verantwoordelijk voor het inleveren van de uitgewerkte opgaven van het volledige examen.
11.6 De examencommissie stelt de examenopgaven vast en stelt richtlijnen op voor de beoordeling.
11.7 De examenuitwerking worden door de examencommissie benoemde examinatoren nagekeken en per onderdeel voorzien van een cijfer van 1 (één) tot en met 10 (tien) en de daartussen liggende decimalen.
11.8 Bij de vaststelling van de examenuitslag worden de door de examinatoren gegeven cijfers per onderdeel gemiddeld.
11.9 Bij de bepaling van het eindcijfer per onderdeel worden de decimalen 0,5 en hoger naar boven afgerond.
11.10 Om te slagen moet de kandidaat voor elk onderdeel minimaal een 5,5 halen.

Artikel 12: Beoordeling examen
12.1 De beoordeling van de examens geschiedt door een of meerdere examinatoren, die als zodanig zijn aangewezen door de examencommissie.

Artikel 13: Examenresultaten
13.1 Uiterlijk zes weken na de examendatum worden alle examenresultaten aan de voorzitter verstrekt.

Artikel 14: Toezicht op het examen
14.1 Het instituut (instelling) draagt zorg voor een goed verloop van het examen.

Artikel 15: Bekendmaking uitslag examen
15.1 De uitslag van het examen wordt vastgesteld door de examencommissie.
15.2 De uitslag van het examen wordt uiterlijk acht weken na de examendatum schriftelijk aan de kandidaten meegedeeld.

Artikel 16: Geslaagd / afgewezen
16.1 Kandidaten zijn geslaagd voor het examen ‘Binnenhuisarchitectuur’ wanneer zij voldoen aan de gestelde uitslagregel.
16.2 Kandidaten die niet voldoen aan de genoemde uitslagregel worden afgewezen.
16.3 Kandidaten die voor het examen zijn afgewezen hebben recht om in te schrijven voor een herexamen. Er is een vrijstelling voor het onderdeel (praktijk of theorie) waaraan wel is voldaan.
16.4 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 17: Uitreiking van de diploma’s
17.1 De uitslag van het examen wordt uiterlijk acht weken na de examendatum schriftelijk aan de kandidaten medegedeeld.
17.2 Kandidaten die zijn geslaagd ontvangen hun diploma met de bijbehorende beoordelingen per post.
17.3 Het diploma wordt ondertekend door de SOR en een medewerker van het instituut (instelling).
17.4 Het diploma geeft recht om in te schrijven in het SOR-Register.

Artikel 18: Onregelmatigheden
18.1 Indien de kandidaat zich schuldig maakt aan bedrog of enig andere onregelmatigheid pleegt, wordt hem m/v de verdere deelneming aan het examen ontzegd. Wanneer het bedrog of de onregelmatigheid eerst na afloop van het examen wordt ontdekt, wordt de uitreiking van het diploma geweigerd.

Artikel 19: Archivering examengegevens
19.1 Tot ten minste drie maanden na afloop van het examen bewaart het instituut (instelling) het schriftelijke examenwerk.

Versie 1009a Wijzigingen voorbehouden

BEOORDELING EXAMEN BINNENHUISARCHITECTUUR

De examenuitwerking worden door de examencommissie benoemde examinatoren nagekeken en per onderdeel voorzien van een cijfer van 1 (één) tot en met 10 (tien) en de daartussen liggende decimalen. Bij de vaststelling van de examenuitslag worden de door de examinatoren gegeven cijfers per onderdeel gemiddeld.

Om te slagen moet de kandidaat voor zowel theorie als praktijk minimaal een 5,5 halen.

Theorie
Theorie 1 maximaal 10 punten
Theorie 2 maximaal 10 punten

De cijfers van onderdeel 1 en 2 worden bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld. Bij de bepaling van het eindcijfer worden de decimalen 0,5 en hoger naar boven afgerond.

Beoordelingsschaal per onderdeel
1 fout 9,3
2 fouten 8,7
3 fouten 8
4 fouten 7,3
5 fouten 6,7
6 fouten 6
7 fouten 5,3
8 fouten 4,7
9 fouten 4
10 fouten 3,3
11 fouten 2,7
12 fouten 2
13 fouten en meer 1

Praktijk
Praktijk 1 maximaal 10 punten
Praktijk 2 maximaal 10 punten
De cijfers van onderdeel 1 en 2 worden bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld.
Bij de bepaling van het eindcijfer worden de decimalen 0,5 en hoger naar boven afgerond.

Erg belangrijk is de haalbaarheid en de logica. Vanzelfsprekend moet ook de schaal kloppen en de presentatie acceptabel zijn.