® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB


Door te klikken op je keuze, ga je weer terug naar de overzichtspagina van de beroepsopleidingen:
Schriftelijke opleiding Binnenhuisarchitectuur
of
Mondelinge opleiding Binnenhuisarchitectuur

De Register-interieurontwerper (m/v) adviseert o.a. op het gebied van interieurstyling maar ook over (nieuwe) indelingen, badkamers, keukens, verlichting, meubelopstelling, slaapkamers, kleuren, meubelaankoop enz.

Wie komen in aanmerking om toe te treden tot de Stichting?

Als een natuurlijk persoon het diploma 'Binnenhuisarchitectuur', middels een opleiding, die is ontwikkeld door the International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur) heeft gehaald is hij/zij gerechtigd zich te doen inschrijven als 'Register-interieurontwerper' in het register dat berust bij/en wordt bijgehouden door: de Stichting Orde van Register Interieur-ontwerpers (SOR).
Ingeschrevenen mogen de naam van de Stichting, logo, alsmede hun inschrijfnummer bij de Stichting vermelden op hun briefpapier, bovendien kunnen ingeschrevenen vermelden: Register-interieurontwerper.
Ingeschrevenen zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te leveren aan de Stichting, welke door het bestuur van de Stichting zal worden vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op Euro 36,50,- en kan elke maand ingaan. Het eenmalige entreegeld is Euro 50,-.

Inschrijven als Register-interieurontwerper?
Ieder die een schriftelijk verzoek indient om ingeschreven te worden in het Register van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers moet bijsluiten:

1. Kopie rijbewijs of paspoort
2. Kopie van het diploma

De inschrijving wordt officieel nadat het entreegeld is ontvangen door de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.

Let op:
Vragen en/of verzoeken aan de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan.

SOR Postbus 166
1260 AD Blaricum
Rekeningnummer: 46.46.60.750
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL58ABNA0464660750

Geschiedenis
Mede oprichter van de stichting (overleden 1995). Gerrit Rietveld III, kleinzoon, oudste in lijn, van meubelontwerper & architect Gerrit Th. Rietveld 1888-1964). Gerrit Rietveld III (Rietveld Design) was werkzaam als interieurontwerper voor particulieren, bedrijven en instellingen.

Naam/logo Register-interieurontwerper (SOR) is ingeschreven onder nummer 0561584 op 26 september 1994 door de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers, dossiernummer S 194608.
Klasse aanduiding en diensten:
K1 41 Seminaria en afnemen van examens; het opstellen en formuleren van examenvragen en cases (onderwijs); het opstellen c.q. samenstellen, organiseren en afnemen van mondelinge en schriftelijke examens (onderwijs), het uitgeven en uitlenen en verspreiden van publicaties, boeken, leermiddelen en onderwijsmateriaal/beroepsvoorlichting in verband met binnenhuisarchitectuur en interieurstyling; alle voornoemde diensten tevens verleend via elektronische weg.
K1 42 Diensten van binnenhuisarchitecten en interieurstylisten en (technische) advisering ter zake; het opstellen en vaststellen (certificeren) van en toezicht houden op naleving van exameneisen en -opgaven (kwaliteitscontrole), waaronder het toezicht houden op de kwaliteit van examens; keuring en certificering van examens en onderwijs.

Advies: lees dit vooral goed door
De beroepsopleiding ’Binnenhuisarchitectuur’ kan worden afgesloten met een examen, afgenomen door de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers. Het diploma geeft recht om in te schrijven op het Masterregister en/of SOR-Register.
Het examen is conform de oorspronkelijke en goedgekeurde versie door de Minister van Onderwijs & Wetenschappen bij beschikking van 24 augustus 1993, kenmerk CFI/F/BV-93054216. I.v.m. een aantal aanpassingen in de Wet op het Onderwijs zijn een beperkt aantal punten aangepast aan de vigerende eisen. De uitvoering berust bij de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.
Overigens worden deze IVB-opleidingen ook gebruikt op een aantal ROC-scholen in Nederland. De examens zijn gelijk aan de examens van the International Academy for Interior Design (IVB) en vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers.

Door te klikken op je keuze, ga je weer terug naar de overzichtspagina van de beroepsopleidingen:
Schriftelijke opleiding Binnenhuisarchitectuur
of
Mondelinge opleiding Binnenhuisarchitectuur